میکروسکوپ مدرسه ایی

میکروسکوپ مدرسه ایی

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

میکروسکوپ مدرسه ایی

میکروسکوپ های مختلف دارای بزرگنمایی های متفاوتی میباشند که عموماً با وجود عدسی های گوناگون، تصویر نمونه مورد نظر چند برابر می شود . اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپ ها براساس عبور نور با طول موج های متفاوت از چندین عــدسی محدب می باشد که هرچقدر طول موج نور به کار رفته در میکروسکوپ مزبور کوتاه تر باشد قدرت تفکیک و یا جــداکنندگی آن میکروسکوپ بیشتر است.